SKY A820L Up Rom Tiếng Việt OK (Tested)
1/ Driver: USBDriver

2/ Root + Recover: Root&Recovery(minh_tri_bk)


( Chạy file run_me.bat để root => Chạy tiếp file recovery.exe để flash recovery)

3/ Up Rom Tiếng Việt: A820L TV OK (Tested)

( Wipe factory, Wipe cache trước khi up rom)

Sưu tầm trên NET.