PDA

View Full Version : Chia Sẻ Hướng dẫn tải rom sky tất cả các dòng máy để up rom offlineHùng Phát Lộc
05-04-2013, 13:52
Hướng dẫn tải rom gốc để update rom offline cho các dòng máy Sky

Ví dụ muốn tải file cho sky A840s Các bạn hãy thêm từ khóa IM-A840S màu xanh và màu đỏ vào đường link trên http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/

Sẽ là: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840S/IM-A840S_S0215212.BINX

Ta sẽ có 1 file mới nhất của Sky A840s như sau:

http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840S/IM-A840S_S0215212.BINX

Đây là thông tin file mới nhất của các dòng sky[IM-A840S]
Version=S0215212
FileName=IM-A840S_S0215212.BINX
FSVersion=37
NVVersion=48
Size=1221578610
CRC=39560
[IM-U220]
Version=S0168173
FileName=IM-U220_S0168173.BINX
FSVersion=8343
NVVersion=131
Size=78855725
CRC=44242
[IM-U210K]
Version=S0810130a
FileName=IM-U210K_S0810130a.BINX
FSVersion=141
NVVersion=131
Size=73563916
CRC=30473
[CANUS1000]
Version=H10TD165
FileName=CANUS1000_H10TD165.BINX
FSVersion=15
NVVersion=131
Size=55416277
CRC=18632
[EF18]
Version=S0831021
FileName=EF18_S0831021.BINX
FSVersion=52
NVVersion=131
Size=194485640
CRC=35991
[IM-A740S]
Version=S0210178
FileName=IM-A740S_S0210178.BINX
FSVersion=281
NVVersion=131
Size=273147719
CRC=52712
[IM-T100K]
Version=S0834211
FileName=IM-T100K_S0834211.BINX
FSVersion=30
NVVersion=34
Size=405257334
CRC=63961
[IM-A710K]
Version=S0831318
FileName=IM-A710K_S0831318.BINX
FSVersion=103
NVVersion=131
Size=271203467
CRC=29919
[IM-A720L]
Version=S1220213
FileName=IM-A720L_S1220213.BINX
FSVersion=8231
NVVersion=131
Size=235952710
CRC=57576
[IM-A690S]
Version=S0207231
FileName=IM-A690S_S0207231.BINX
FSVersion=115
NVVersion=131
Size=262861783
CRC=12652
[IM-A690L]
Version=S1219317
FileName=IM-A690L_S1219317.BINX
FSVersion=93
NVVersion=131
Size=238972447
CRC=7771
[IM-A725L]
Version=S1221214
FileName=IM-A725L_S1221214.BINX
FSVersion=8235
NVVersion=131
Size=235923643
CRC=54569
[IM-A630K]
Version=S0829222
FileName=IM-A630K_S0829222.BINX
FSVersion=111
NVVersion=131
Size=192094552
CRC=63798
[IM-S640S]
Version=S0202126a
FileName=IM-S640S_S0202126a.BINX
FSVersion=669
NVVersion=131
Size=222353556
CRC=42395
[CANUT1200]
Version=H12_D238
FileName=CANUT1200_H12_D238.BINX
FSVersion=571
NVVersion=131
Size=170690586
CRC=16204
[IM-U580S]
Version=S0191130a.000
FileName=IM-U580S_S0191130a.000.BINX
FSVersion=8497
NVVersion=131
Size=161183274
CRC=47915
[IM-U620L]
Version=S1217159
FileName=IM-U620L_S1217159.BINX
FSVersion=315
NVVersion=131
Size=150575337
CRC=14064
[IM-A600S]
Version=S0201221
FileName=IM-A600S_S0201221.BINX
FSVersion=87
NVVersion=131
Size=236188497
CRC=12093
[IM-S610K]
Version=S0828141
FileName=IM-S610K_S0828141.BINX
FSVersion=135
NVVersion=131
Size=117659491
CRC=53586
[IM-U570K]
Version=S0827164
FileName=IM-U570K_S0827164.BINX
FSVersion=631
NVVersion=131
Size=217674853
CRC=42334
[IM-U585S]
Version=S0203126
FileName=IM-U585S_S0203126.BINX
FSVersion=8473
NVVersion=131
Size=160109987
CRC=55482
[IM-U590S]
Version=S0189128
FileName=IM-U590S_S0189128.BINX
FSVersion=667
NVVersion=131
Size=176843456
CRC=24133
[IM-A750K]
Version=S0832146
FileName=IM-A750K_S0832146.BINX
FSVersion=151
NVVersion=131
Size=233151560
CRC=48022
[IM-A650S]
Version=S0204213
FileName=IM-A650S_S0204213.BINX
FSVersion=103
NVVersion=131
Size=254145949
CRC=32410
[IM-R520S]
Version=S0187142a
FileName=IM-R520S_S0187142a.BINX
FSVersion=125
NVVersion=131
Size=272023791
CRC=9064
[IM-S550S]
Version=S0188161
FileName=IM-S550S_S0188161.BINX
FSVersion=8455
NVVersion=131
Size=236745370
CRC=55991
[IM-U530K]
Version=S0825144
FileName=IM-U530K_S0825144.BINX
FSVersion=579
NVVersion=131
Size=214380497
CRC=46911
[IM-U540L]
Version=S1216153
FileName=IM-U540L_S1216153.BINX
FSVersion=519
NVVersion=131
Size=224653580
CRC=15471
[IM-U560K]
Version=S0824142
FileName=IM-U560K_S0824142.BINX
FSVersion=155
NVVersion=131
Size=259432715
CRC=22377
[IM-A730S]
Version=S0209319
FileName=IM-A730S_S0209319.BINX
FSVersion=82
NVVersion=131
Size=296661921
CRC=17466
[IM-S480S]
Version=S0183142
FileName=IM-S480S_S0183142.BINX
FSVersion=579
NVVersion=131
Size=152371030
CRC=46498
[IM-U490S]
Version=S0184128
FileName=IM-U490S_S0184128.BINX
FSVersion=8301
NVVersion=131
Size=227863037
CRC=12010
[IM-U510S]
Version=S0186144
FileName=IM-U510S_S0186144.BINX
FSVersion=295
NVVersion=131
Size=263044324
CRC=10798
[IM-U510LE]
Version=S0200124
FileName=IM-U510LE_S0200124.BINX
FSVersion=295
NVVersion=131
Size=263196805
CRC=41853
[IM-A780L]
Version=S1230214
FileName=IM-A780L_S1230214.BINX
FSVersion=233
NVVersion=236
Size=386369582
CRC=53577
[IM-U450L]
Version=S1215131
FileName=IM-U450L_S1215131.BINX
FSVersion=299
NVVersion=131
Size=130083509
CRC=2673
[IM-S410]
Version=S0179121
FileName=IM-S410_S0179121.BINX
FSVersion=8333
NVVersion=131
Size=118185563
CRC=18769
[IM-U440K]
Version=S0821177
FileName=IM-U440K_S0821177.BINX
FSVersion=205
NVVersion=131
Size=142427992
CRC=54075
[IM-U660K]
Version=S0830145g
FileName=IM-U660K_S0830145g.BINX
FSVersion=603
NVVersion=131
Size=188222473
CRC=24517
[IM-A800S]
Version=S0212222
FileName=IM-A800S_S0212222.BINX
FSVersion=16
NVVersion=23
Size=574495614
CRC=31020
[IM-S410K]
Version=S0819157
FileName=IM-S410K_S0819157.BINX
FSVersion=151
NVVersion=131
Size=108023401
CRC=33513
[IM-U440S]
Version=S0182145
FileName=IM-U440S_S0182145.BINX
FSVersion=8249
NVVersion=131
Size=215843301
CRC=50130
[IM-U460K]
Version=S0822155
FileName=IM-U460K_S0822155.BINX
FSVersion=151
NVVersion=131
Size=110915300
CRC=29992
[IM-R470S]
Version=S0181156b
FileName=IM-R470S_S0181156b.BINX
FSVersion=121
NVVersion=131
Size=295790518
CRC=32064
[IM-S330]
Version=S0174124a
FileName=IM-S330_S0174124a.BINX
FSVersion=8381
NVVersion=131
Size=93040532
CRC=883
[IM-S330K]
Version=S0814140
FileName=IM-S330K_S0814140.BINX
FSVersion=169
NVVersion=133
Size=87484627
CRC=45878
[IM-U160K]
Version=S0807136
FileName=IM-U160K_S0807136.BINX
FSVersion=41
NVVersion=152
Size=72401566
CRC=35931
[IM-S240K]
Version=S0812159
FileName=IM-S240K_S0812159.BINX
FSVersion=159
NVVersion=131
Size=76692687
CRC=29070
[IM-U310]
Version=S0178131
FileName=IM-U310_S0178131.BINX
FSVersion=8361
NVVersion=131
Size=120946773
CRC=51469
[IM-S500K]
Version=S0823153
FileName=IM-S500K_S0823153.BINX
FSVersion=169
NVVersion=131
Size=109513059
CRC=35825
[IM-U700S]
Version=S0205145.000
FileName=IM-U700S_S0205145.000.BINX
FSVersion=573
NVVersion=131
Size=288363808
CRC=54333
[IM-U680L]
Version=S1218151
FileName=IM-U680L_S1218151.BINX
FSVersion=349
NVVersion=131
Size=230547128
CRC=48496
[IM-A820L]
Version=S1231217
FileName=IM-A820L_S1231217.BINX
FSVersion=21
NVVersion=22
Size=481176546
CRC=5312
[IM-A810S]
Version=S0213215
FileName=IM-A810S_S0213215.BINX
FSVersion=23
NVVersion=32
Size=579153927
CRC=50702
[IM-U310K]
Version=S0818172
FileName=IM-U310K_S0818172.BINX
FSVersion=193
NVVersion=131
Size=111227945
CRC=35819
[IM-S400L]
Version=S1213140
FileName=IM-S400L_S1213140.BINX
FSVersion=257
NVVersion=131
Size=98478831
CRC=29074
[IM-U300K]
Version=S0815148
FileName=IM-U300K_S0815148.BINX
FSVersion=173
NVVersion=131
Size=88631805
CRC=55009
[IM-U330K]
Version=S0815148
FileName=IM-U300K_S0815148.BINX
FSVersion=173
NVVersion=131
Size=88631805
CRC=55009
[IM-A770K]
Version=S0833217
FileName=IM-A770K_S0833217.BINX
FSVersion=115
NVVersion=117
Size=400828919
CRC=24754
[IM-S390]
Version=S0177154
FileName=IM-S390_S0177154.BINX
FSVersion=223
NVVersion=131
Size=91482389
CRC=8589
[IM-A760S]
Version=S0211221
FileName=IM-A760S_S0211221.BINX
FSVersion=27
NVVersion=29
Size=414480338
CRC=35182
[IM-S350]
Version=S0175156
FileName=IM-S350_S0175156.BINX
FSVersion=8509
NVVersion=131
Size=94251648
CRC=61095
[IM-A810K]
Version=S0835212
FileName=IM-A810K_S0835212.BINX
FSVersion=16
NVVersion=16
Size=542465574
CRC=7698
[IM-A830L]
Version=S1232140
FileName=IM-A830L_S1232140.BINX
FSVersion=15
NVVersion=11
Size=775073782
CRC=57231
[IM-A830K]
Version=S0836133
FileName=IM-A830K_S0836133.BINX
FSVersion=34
NVVersion=48
Size=797698489
CRC=21728
[IM-A830S]
Version=S0214140
FileName=IM-A830S_S0214140.BINX
FSVersion=37
NVVersion=33
Size=1034784822
CRC=41310
[IM-A775C]
Version=S1401205
FileName=IM-A775C_S1401205.BINX
FSVersion=171
NVVersion=172
Size=374901629
CRC=44937
[IM-A850S]
Version=S0216212
FileName=IM-A850S_S0216212.BINX
FSVersion=9
NVVersion=12
Size=1025285111
CRC=23928
[IM-A850K]
Version=S0837210
FileName=IM-A850K_S0837210.BINX
FSVersion=51
NVVersion=59
Size=762283564
CRC=705
[IM-A850L]
Version=S1233211
FileName=IM-A850L_S1233211.BINX
FSVersion=103
NVVersion=109
Size=756921568
CRC=50110
[IM-A860K]
Version=S0838129
FileName=IM-A860K_S0838129.BINX
FSVersion=80
NVVersion=79
Size=940950256
CRC=19066
[IM-A860L]
Version=S1234145
FileName=IM-A860L_S1234145.BINX
FSVersion=152
NVVersion=151
Size=916325342
CRC=17276
[IM-A860S]
Version=S0217125
FileName=IM-A860S_S0217125.BINX
FSVersion=33
NVVersion=35
Size=1198290321
CRC=2015