PDA

View Full Version : Cần Giúp c2-01 rớt nước mất sóngtomcodon
11-06-2012, 21:26
khi mang tới em có thợ trước làm rồi .
em check bằng ATF :

Booting Phone via FBUS...

VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done
VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done
VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done

AdvanceBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5

************************************************** ****
TIME STARTS HERE
************************************************** ****

BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 8 Attempts
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00) bytes returned
Number of Sub Blocks 7 (0x07)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000001
ID DWORD 1 : 00000226
ID DWORD 2 : 00000001
ID DWORD 3 : 020C1921
ID DWORD 4 : 02044100
2 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00001051
3 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00001060
4 PUBLIC_ID 12
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 20900217
ID DWORD 1 : 92B96340
ID DWORD 2 : 55476376
ID DWORD 3 : 74E07D7A
ID DWORD 4 : 72AC1307
5 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Mode Id : 00
6 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 17 (11)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
Hash : 7B 04 54 00 E1 75 20 22 F9 EB 80 B0 DE A9 C6 5D
7 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
CRC 0 : 67E82268
CRC 1 : F29CEA60
Checksum 42

SearchForBootstrap_DCT5..
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv40_2nd.fg
Boot File - Version 011.048.00
Boot File - Revision 0x0003 (3)
eBB5ProtocolType == New
PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "SILO" with "2ND\0"
PrepareBootstrapFile_DCT5 replaced "BOOT_MEDIAX" with "BOOT_MEDIA0"
SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
Secondary Loader Sent...
TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 GET_PROTOCOLS_BB5
TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 3E 00 C0
TransmissionTypeRequest_DCT5_NewProtocol
FPIF_TRANSMISSION_MODE_LIST_BB5 using default mode 04 DDRand2TX
TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 02 41 02 04 00 36 03 00 00 61 1C
Transmission Type Request Sent...
ConfigurationRequest_DCT5 (RAM_SIZE_BB5 0x0000)..
MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
DDR PROTOCOL ERROR: Phone did not Ack !!!
ERROR: Sending Loader Failed, CHECK PHONE RX2 PINOUT
ERROR: Sending Loader Failed...
ERROR: FBUS Boot FAILED

Còn Scan & check bằng mx-box

Phone type: RM-721 (Nokia C2-01)
SW version: V 11.20 27-10-11 RM-721 (c) Nokia
Imei plain: 35165905796733-1
Product code: 059D635
Battery voltage: 4713 mV, current: 106 mA
Language Pack:
- not available.

SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
Camera config: NI00IIIIRR0301035602, ver: 001.002

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 351659057967331
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
------------

log bush check bằng mx-box

MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 0], SN: C0873EB4
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01004EEF
Connection status: ASMTXHCI:ASMTHUB3:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600000001020C192102044100 [RAPS2 ver: PA 4.x]
EM0 ID: 00001051
EM1 ID: 00001060
PUBLIC ID: 2090021792B963405547637674E07D7A72AC1307
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 7B045400E1752022F9EB80B0DEA9C65D
ROM ID: 67E82268F29CEA60
SecondaryBoot: RAP3Gv40_2nd.fg [BB5] version: 12.2.0 revision: 3.0 size: 0x3AC0
Supported Ids: 0203192102004000, 020C192102004000, 0203192102024000, 020C192102024000, 020C192102004100, 0203192102004100, 020C192102014100, 0203192102014100, 020C192102014000, 0203192102014000, 020C192102034000, 0203192102034000, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102034100, 020C192102034100, 0203192102054100, 020C192102054100, 0203192102044100, 020C192102044100
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
ERROR: Configuration request failed !


xin cám ơn!

cong-mobile80
11-06-2012, 21:56
-Cái này log ngon lành múc hết khối pa thôi xem họ làm đâu quan sát kỹ thay lại khắc phục thêm chố xung quanh pa xem mên có phồng không hay mất chân con nào tóm lại mình lại đào bới lại khối pa trước
Chúc bạn thành công

luongxuannguyen
12-06-2012, 01:18
Dò mạng xem mất sóng thu hay phát anh? Thay mấy con tụ lọc rồi làm đến PA

mk_mobi
12-06-2012, 11:21
con này mat sóng hơi khoai đấy , cố làm nhé

ANHVUKIEMCOM
12-06-2012, 12:50
them tí thông tin đi anh máy mất thu hay mất phát za.