PDA

View Full Version : Chia Sẻ Unlock,flash Samsung Anycall ok by OctopusTSC Mobile
19-06-2011, 15:55
-Anh em ai đã active Octopus unlock,flash ok model Samsung Anycall nào thì vui lòng post tại đây nhé.

TSC Mobile
19-06-2011, 15:57
-Mở hàng 1 chú SPH-W5200.Flash,unlock ok.


Welcome to Octopus box Samsung software version 1.0.0
Please, select firmware file first!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SPH-W5200
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SPH-W5200
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM317
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Mar 05 2009
Firmware released time: 12:49:33
Phone IMEI: 354209-02-113420-9
Bluetoth MAC: 00:24:91:02:79:FD
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Selected firmware file: SPH-W5200_CI28.oct
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM317
Selected model: SPH-W5200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Mar 05 2009
Firmware released time: 12:49:33
Phone IMEI: 354209-02-113420-9
Bluetoth MAC: 00:24:91:02:79:FD
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM317
Detected phone model: SPH-W5200
Mode: Emergency
Writing boot section...
Boot section successfully writed
Writing code section...
Code section successfully writed
Writing font section...
Font section successfully writed
Writing data section...
Data section successfully writed
Firmware writing successfully compleated
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM317
Selected model: SPH-W5200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Sep 28 2009
Firmware released time: 14:54:08
Phone IMEI: 354209-02-113420-9
Bluetoth MAC: 00:24:91:02:79:FD
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM317
Detected phone model: SPH-W5200
Mode: Emergency
Successfully switched to emergency mode
Signatures searching...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone successfully unlocked

TSC Mobile
19-06-2011, 16:20
-Thêm 1 chú SPH-W5200 nữa.


Welcome to Octopus box Samsung software version 1.0.0
-----------------------------------------------------------------------

Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM317
Selected model: SPH-W5200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jul 27 2009
Firmware released time: 11:45:59
Phone IMEI: 354209-02-523516-8
Bluetoth MAC: 00:26:5F:1F:0C:57
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM317
Detected phone model: SPH-W5200
Mode: Emergency
Writing boot section...
Boot section successfully writed
Writing code section...
Code section successfully writed
Writing font section...
Font section successfully writed
Writing data section...
Data section successfully writed
Firmware writing successfully compleated
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM317
Selected model: SPH-W5200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Sep 28 2009
Firmware released time: 14:54:08
Phone IMEI: 354209-02-523516-8
Bluetoth MAC: 00:26:5F:1F:0C:57
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM317
Detected phone model: SPH-W5200
Mode: Emergency
Successfully switched to emergency mode
Signatures searching...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone successfully unlocked

TSC Mobile
20-06-2011, 13:29
Welcome to Octopus box Samsung software version 1.0.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SPH-W4200
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
Trying to connect phone on COM273
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM272
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4200
Firmware compiled date: Oct 01 2007
Firmware compiled time: 18:00:00
Firmware released date: May 28 2008
Firmware released time: 16:29:55
Phone IMEI: 352380-02-127051-7
Bluetoth MAC: 00:21:D1:20:A8:8A
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.95T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM272
Selected model: SPH-W4200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4200
Firmware compiled date: Oct 01 2007
Firmware compiled time: 18:00:00
Firmware released date: May 28 2008
Firmware released time: 16:29:55
Phone IMEI: 352380-02-127051-7
Bluetoth MAC: 00:21:D1:20:A8:8A
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.95T
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone successfully unlocked
Phone will restart now

gsm_thanhhoa
20-06-2011, 15:33
Nhiều kèo Samsung Anycall quá anh nhỉ.Chẳng mấy chốc mà gỡ lại vốn active

TSC Mobile
20-06-2011, 15:38
Đây là test báo két quả cho a e yên tâm làm,kèo anycall chưa active octopus a vẫn làm 1 số model.

Hung_79hn
20-06-2011, 20:18
Nhiều kèo Samsung Anycall quá anh nhỉ.Chẳng mấy chốc mà gỡ lại vốn active

Thanh Hóa gsm mới pro kèo anycall nhằm nhò dzề 2 cái PC khủng còn dám chơi thì kèo unlock gà đội nón Hàn Xẻng muỗi (leuleu)

TSC Mobile
22-06-2011, 15:54
Welcome to Octopus box Samsung software version 1.0.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM304
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-421007-2
Bluetoth MAC: 00:12:47:01:23:45
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM304
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-421007-2
Bluetoth MAC: 00:12:47:01:23:45
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Providing factory reset
Wait until phone reboot
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM304
Selected model: SCH-W270
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Can't proceed selected action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM304
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-421007-2
Bluetoth MAC: 00:12:47:01:23:45
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone successfully unlocked
Phone will restart now

gsm_thanhhoa
23-06-2011, 10:45
Thêm 1 con góp vui cùng Vip

http://i236.photobucket.com/albums/ff134/thanhhoagsm/W420.jpg


Welcome to Octopus box Samsung software version 1.0.1
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM54
Selected model: SCH-W420
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Apr 16 2009
Firmware released time: 10:10:34
Phone IMEI: 358168-01-408893-7
Bluetoth MAC: 00:21:D2:E6:5A:B3
User code is setted up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM54
Selected model: SCH-W420
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Apr 16 2009
Firmware released time: 10:10:34
Phone IMEI: 358168-01-408893-7
Bluetoth MAC: 00:21:D2:E6:5A:B3
User code is setted up. Code: 0000
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone successfully unlocked
Phone will restart now

lah2209
23-06-2011, 10:53
2 đại gia Thanh Hóa , Hà nội đang ôm kèo thơm

PhuongNamMobile
23-06-2011, 11:09
Đang mong có gà vô để active con bạch tuộc lên thành Con mực cái nhể(laluot)

gsm_thanhhoa
23-06-2011, 11:19
Đang mong có gà vô để active con bạch tuộc lên thành Con mực cái nhể(laluot)

Active luôn rồi chờ anh Nam.Không đến lúc gà vào lại bắt không nhanh nó chạy mất đấy :D

PhuongNamMobile
02-07-2011, 09:09
Xô con đầu tay góp vui với anh em nè:

Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM4
Selected model: SPH-W5200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5200
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Sep 28 2009
Firmware released time: 14:54:08
Phone IMEI: 354209-02-551348-1
Bluetoth MAC: 60:D0:A9:37:F5:23
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM4
Detected phone model: SPH-W5200
Mode: Emergency
Successfully switched to emergency mode
Detecting firmware type
Signatures searching...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone successfully unlocked

TSC Mobile
05-07-2011, 17:37
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM147
Selected model: SCH-W590
Port busy
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
Trying to connect phone on COM346
Mode: Normal
Phone model: SCH-W590
Firmware compiled date: Mar 14 2008
Firmware compiled time: 06:00:00
Firmware released date: Feb 05 2009
Firmware released time: 10:07:22
Phone IMEI: 353634-02-057418-1
Bluetoth MAC: 00:21:D1:26:21:CF
User code is setted up. Code: 0103
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Providing factory reset
Wait until phone reboot
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SCH-W590
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM147
Mode: Normal
Phone model: SCH-W590
Firmware compiled date: Mar 14 2008
Firmware compiled time: 06:00:00
Firmware released date: Feb 05 2009
Firmware released time: 10:07:22
Phone IMEI: 353634-02-057418-1
Bluetoth MAC: 00:21:D1:26:21:CF
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM147
Detected phone model: SCH-W590
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Signatures searching...
This phone is already patched
Phone successfully unlocked

PhuongNamMobile
08-07-2011, 12:30
SPH-W9500 unlock ok by OCtopus box

Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM9
Selected model: SPH-W9500
Phone not found on the selected port!
Trying to search USB diagnostic port...
Trying to connect phone on COM9
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Trying to connect phone on COM8
Mode: Normal
Phone model: SPH-W9500
Firmware compiled date: Jan 26 2010
Firmware compiled time: 14:25:00
Firmware released date: Jan 26 2010
Firmware released time: 14:25:00
Phone IMEI: 358601-03-011394-1
Bluetoth MAC: 54:92:BE:F9:15:E6
User code is setted up. Code: 0000
Checking security...
Security check successfully passed
Providing NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
Trying to connect phone on COM9
Detected phone model: SPH-W9500
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Signatures searching...
This phone is already patched
Phone successfully unlocked

VuongKhoaMobile
17-07-2011, 13:16
Hiện tại trong sp octopus chưa có file nhưng vẫn flash ok all dòng anycal.anh em có gặp contac me

http://i1132.photobucket.com/albums/m569/VuongKhoaMobile/1-2.jpg?t=1310878819

INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Selected port: COM47
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Selected model: SCH-W770
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Mode: Normal
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Phone model: SCH-W770
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Firmware compiled date: Jan 05 2010
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Firmware compiled time: 19:40:09
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Firmware released date: Jan 05 2010
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Firmware released time: 19:40:09
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Phone IMEI: 353654-03-567839-7
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Bluetooth MAC: 54:92:BE:F5:94:CF
INFO : 7/17/2011 11:34:35 AM > Security checking...
INFO : 7/17/2011 11:34:37 AM > Security checking completed successfully
INFO : 7/17/2011 11:34:37 AM > Creating NVM backup
INFO : 7/17/2011 11:35:01 AM > Reading NVM done!
INFO : 7/17/2011 11:35:01 AM > Unlocking phone...
INFO : 7/17/2011 11:35:02 AM > Phone is successfully unlocked
INFO : 7/17/2011 11:35:04 AM > Phone will restart now

Thanh_6868
23-07-2011, 16:15
Chán vãi hàng ,lúc chưa ắc ty vờ thì gặp hoài ắc xong thì ngồi ko(botay)

Anh Sao Dem
23-07-2011, 20:22
Chán vãi hàng ,lúc chưa ắc ty vờ thì gặp hoài ắc xong thì ngồi ko(botay)

Chung số phận òi! "ách tí vợ" xong, ngồi chờ nhạn, gặp ngay nhạn lạc chưa súp pọt, lại ôm cây đợi thỏ chờ súp pọt típ ;)) (tucroiday)

Thanh_6868
27-07-2011, 13:18
Gặp con W2900 củ chuối cuối cũng cũng ok ,
http://cC5.upanh.com/25.607.32774204.3De0/ok.jpg

LeVietDuc
29-07-2011, 19:26
Thêm 1 em w420 ok:
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM64
Selected model: SCH-W420
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
IFirmware released date: Apr 16 2009
Firmware released time: 10:10:34
Phone IMEI: 358168-01-292242-6
Bluetooth MAC: 00:211:E7:09:EA
User code is set up. Code: 0702
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

TSC Mobile
02-08-2011, 17:01
-Trời mưa lại có thêm kèo W420 unlock ok.


Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.4
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SCH-W420
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SCH-W420
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM240
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 10 2008
Firmware released time: 10:34:31
Phone IMEI: 358168-01-355549-8
Bluetooth MAC: 00:21:D1:EE:EF:48
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM240
Selected model: SCH-W420
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 10 2008
Firmware released time: 10:34:31
Phone IMEI: 358168-01-355549-8
Bluetooth MAC: 00:21:D1:EE:EF:48
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM240
Selected model: SCH-W420
Mode: Normal
Phone model: SCH-W420
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 10 2008
Firmware released time: 10:34:31
Phone IMEI: 358168-01-355549-8
Bluetooth MAC: 00:21:D1:EE:EF:48
User code is set up. Code: 0000
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

TSC Mobile
02-08-2011, 17:02
-Thêm 1 em SCH-W770 nữa.


Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM240
Selected model: SCH-W770
Mode: Normal
Phone model: SCH-W770
Firmware compiled date: Jan 05 2010
Firmware compiled time: 19:40:09
Firmware released date: Jan 05 2010
Firmware released time: 19:40:09
Phone IMEI: 353654-03-592218-3
Bluetooth MAC: 54:92:BE:F9:D8:22
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM240
Selected model: SCH-W770
Mode: Normal
Phone model: SCH-W770
Firmware compiled date: Jan 05 2010
Firmware compiled time: 19:40:09
Firmware released date: Jan 05 2010
Firmware released time: 19:40:09
Phone IMEI: 353654-03-592218-3
Bluetooth MAC: 54:92:BE:F9:D8:22
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

TSC Mobile
03-08-2011, 10:17
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.6
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SCH-W570
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM240
Mode: Normal
Phone model: SCH-W570
Firmware compiled date: Feb 20 2008
Firmware compiled time: 11:00:00
Firmware released date: Oct 07 2008
Firmware released time: 19:56:00
Phone IMEI: 352219-02-135986-4
Bluetooth MAC: 00:23:3A:2A:BA:1D
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM240
Selected model: SCH-W570
Mode: Normal
Phone model: SCH-W570
Firmware compiled date: Feb 20 2008
Firmware compiled time: 11:00:00
Firmware released date: Oct 07 2008
Firmware released time: 19:56:00
Phone IMEI: 352219-02-135986-4
Bluetooth MAC: 00:23:3A:2A:BA:1D
User code is set up. Code: 0000
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM240
Detected phone model: SCH-W570
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

Hùng Phát Lộc
05-08-2011, 11:24
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.6
---------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM41
Selected model: SCH-W900
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM45
Mode: Normal
Phone model: SCH-W900
Firmware compiled date: Mar 03 2010
Firmware compiled time: 05:24:12
Firmware released date: Mar 03 2010
Firmware released time: 05:24:12
Phone IMEI: 356464-03-349882-3
Bluetooth MAC: D4:E8:B2:75:4D:9E
User code is set up. Code: 1984
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM45
Selected model: SCH-W900
Mode: Normal
Phone model: SCH-W900
Firmware compiled date: Mar 03 2010
Firmware compiled time: 05:24:12
Firmware released date: Mar 03 2010
Firmware released time: 05:24:12
Phone IMEI: 356464-03-349882-3
Bluetooth MAC: D4:E8:B2:75:4D:9E
User code is set up. Code: 1984
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

gsm_thanhhoa
05-08-2011, 13:20
SPH-W7700 ok


Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.6
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM52
Selected model: SPH-W4700
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM160
Mode: Normal
Phone model: SPH-W7700
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Mar 30 2010
Firmware released time: 22:05:14
Phone IMEI: 353630-03-565417-4
Bluetooth MAC: A8:F2:74:C8:20:D0
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM160
Selected model: SPH-W7700
Mode: Normal
Phone model: SPH-W7700
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Mar 30 2010
Firmware released time: 22:05:14
Phone IMEI: 353630-03-565417-4
Bluetooth MAC: A8:F2:74:C8:20:D0
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6281A-KLRZ-4.0.9565T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
NVM reading process failed
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM146
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

Trum Spam
05-08-2011, 13:31
SPH-W7700 ok


Phone is successfully unlocked[/CODE]

Dũng râu có kèo thơm Anycal rồi sao? ôm cây đợi thỏ cũng có ngày thỏ đến (mn)

MrChương™
05-08-2011, 15:18
Dũng râu có kèo thơm Anycal rồi sao? ôm cây đợi thỏ cũng có ngày thỏ đến (mn)

Kèo này không thơm bằng kèo :Sáng ngủ dậy bật màn hình PC nó có code lấy $ bỏ lợn bác Trùm àh ! (bietloiroima)(mn)

TSC Mobile
11-08-2011, 16:54
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.6
-----------------------------------------------------------------------------------
To connect SHW-M110S phone you have to perform the following
steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "*#7284#" number.
3. Set "USB" radio button to "Modem" value.
4. Close window.
5. Go to dial window.
6. Enter "*#9090#" number.
7. Set "Diag config" to "USB" value.
8. Restart phone.
9. Press "Read Info" in Octopus Samsung software.
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SHW-M110S
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM280
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Feb 22 2011
Firmware released time: 10:30:21
Phone IMEI: 354581-04-802337-9
Bluetooth MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D5
WiFi MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D6
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM280
Selected model: SHW-M110S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Feb 22 2011
Firmware released time: 10:30:21
Phone IMEI: 354581-04-802337-9
Bluetooth MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D5
WiFi MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D6
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM280
Selected model: SHW-M110S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Feb 22 2011
Firmware released time: 10:30:21
Phone IMEI: 354581-04-802337-9
Bluetooth MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D5
WiFi MAC: 3C:8B:FE:2A:59:D6
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
Security checking...
Security checking completed successfully
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
-----------------------------------------------------------------------------------
Phone unlock code: 50318116
To finish the operation you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "319712358" number.
3. Enter "774632" password.
4. Select "USIM Settings" menu item.
5. Select "Network personalizaion" menu item.
6. Enter phone unlock code.
7. "Success" sighn must appear.
8. Restart phone.

Hoang
11-08-2011, 18:42
Anh em nhiều kèo thơm thế nhỉ (yeuthe)

TSC Mobile
19-08-2011, 16:22
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.7
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SPH-W4700
Port is busy
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SPH-W4700
Port is busy
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM11
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM10
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4700
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Mar 13 2008
Firmware released time: 15:16:22
Phone IMEI: 359873-01-106350-7
Bluetooth MAC: 00:1F:CC:50:D9:B3
User code is set up. Code: 1002
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM10
Selected model: SPH-W4700
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4700
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Mar 13 2008
Firmware released time: 15:16:22
Phone IMEI: 359873-01-106350-7
Bluetooth MAC: 00:1F:CC:50:D9:B3
User code is set up. Code: 1002
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Please, restart phone to apply changes

thuong45
19-08-2011, 16:30
vậy là nhất bác rùi ...cứ như bác thì mong mưa cả tháng

VuongKhoaMobile
25-08-2011, 17:51
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM70
Selected model: SPH-W9500
Mode: Normal
Phone model: SPH-W9500
Firmware compiled date: Apr 11 2010
Firmware compiled time: 16:04:29
Firmware released date: Apr 11 2010
Firmware released time: 16:04:29
Phone IMEI: 358601-03-063279-1
Bluetooth MAC: 34:C3:AC:17:42:5C
User code is set up. Code: 9999
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM70
Selected model: SPH-W9500
Mode: Normal
Phone model: SPH-W9500
Firmware compiled date: Apr 11 2010
Firmware compiled time: 16:04:29
Firmware released date: Apr 11 2010
Firmware released time: 16:04:29
Phone IMEI: 358601-03-063279-1
Bluetooth MAC: 34:C3:AC:17:42:5C
User code is set up. Code: 9999
Reading NVM...
Reading NVM done!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM70
Selected model: SPH-W9500
Mode: Normal
Phone model: SPH-W9500
Firmware compiled date: Apr 11 2010
Firmware compiled time: 16:04:29
Firmware released date: Apr 11 2010
Firmware released time: 16:04:29
Phone IMEI: 358601-03-063279-1
Bluetooth MAC: 34:C3:AC:17:42:5C
User code is set up. Code: 9999
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
Connecting to phone on COM70
Detected phone model: SPH-W9500
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

hungmobile_0984
25-08-2011, 20:45
cho em một vé con sam sung w350 nhé bác

Trinhtc
26-08-2011, 09:42
cho em một vé con sam sung w350 nhé bác

Nơi chia sẻ thông tin unlock samsung Anycall bằng box Octopus actived . Nhằm giúp ACE diễn đàn có tài liệu khi tìm kiếm và tự tin trong công việc .


Thank VIP infomation .


(thank)

VuongKhoaMobile
26-08-2011, 12:14
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM71
Selected model: SCH-W460
Detected phone model: SCH-W460
Mode: Emergency
Writing boot section...
Boot section has been written successfully
Writing code section...
Code section has been written successfully
Writing font section...
Font section has been written successfully
Writing data section...
Data section has been written successfully
Firmware writing successfully completed
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM71
Selected model: SCH-W460
Mode: Normal
Phone model: SCH-W460
Firmware compiled date: Nov 27 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Oct 21 2009
Firmware released time: 14:54:16
Phone IMEI: 355066-02-162894-8
Bluetooth MAC: 00:25:66:2Ahttp://haiphonggsm.vn/forum/images/smilies/biggrin.gif0:27
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlockedFlash ngọt, Unlock done nhưng bật nguồn treo logo ( cả 2 file trên sp unlock đều bị vậy)http://haiphonggsm.vn/forum/images/smilies/mad.gif
Nếu flash không thì ok nhưng cứ unlock là lỗi vậy


Nhưng cuối cùng cũng ok.( không dùng octopus) anh em nào gặp contac me

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011082623734ymq0ytqzzw1572398.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011082623734ymq0ytqzzw1572398.jpeg)


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011082623734mjdlyjq0yj1648518.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011082623734mjdlyjq0yj1648518.jpeg)

VuongKhoaMobile
26-08-2011, 21:13
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.8
-----------------------------------------------------------------------------------

Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM22
Selected model: SPH-W4200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4200
Firmware compiled date: Oct 01 2007
Firmware compiled time: 18:00:00
Firmware released date: May 28 2008
Firmware released time: 16:29:55
Phone IMEI: 355435-63-466234-9
Bluetooth MAC: 00:12:47:01:23:45
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.95T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM22
Selected model: SPH-W4200
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4200
Firmware compiled date: Oct 01 2007
Firmware compiled time: 18:00:00
Firmware released date: May 28 2008
Firmware released time: 16:29:55
Phone IMEI: 355435-63-466234-9
Bluetooth MAC: 00:12:47:01:23:45
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.95T
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Repairing NVM for SPH-W4200 phone...
NVM repair completed successfully
Phone will restart now

Unlock by Vygis
8/26/2011 7:16:16 PM > Phone type selected : SPH-W4200
8/26/2011 7:16:16 PM > IMEI : 355435-63-466234-9
8/26/2011 7:16:16 PM > Bluetooth Addr : 00:12:47:01:23:45
8/26/2011 7:16:16 PM > Phone version : M6280A-KLRZ-4.0.95T
8/26/2011 7:16:16 PM > Compilation info : May 28 200816:29:55Oct 01
8/26/2011 7:16:16 PM > 200718:00:00SPH-W420
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash ID : ECDC
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash type : samsung_kal00e00
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash size : 04800000
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash pages count : 00009000
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash page size : 00000800
8/26/2011 7:16:16 PM > Flash block size : 00020000
8/26/2011 7:16:32 PM > ----------------------------------------------------------
8/26/2011 7:16:32 PM > Unlocking ...
8/26/2011 7:16:32 PM > Unlocking ... OK
8/26/2011 7:16:32 PM > Restarting phone ...
8/26/2011 7:16:33 PM > Restarting phone ... OK
8/26/2011 7:16:33 PM > ======== Process completed ========

Nhật_GSM
26-08-2011, 23:33
TRùm box của Hải Phòng xuất hiện lắm kèo thế.Sorry spam.

TSC Mobile
30-08-2011, 12:59
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.8
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM113
Selected model: SCH-W830
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM62
Mode: Normal
Phone model: SCH-W830
Firmware compiled date: Nov 27 2008
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Aug 11 2009
Firmware released time: 19:45:11
Phone IMEI: 357858-01-003478-3
Bluetooth MAC: 45:23:01:47:12:00
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM62
Selected model: SCH-W830
Mode: Normal
Phone model: SCH-W830
Firmware compiled date: Nov 27 2008
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Aug 11 2009
Firmware released time: 19:45:11
Phone IMEI: 357858-01-003478-3
Bluetooth MAC: 45:23:01:47:12:00
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

HT_GSM™
30-08-2011, 13:20
Nhà đang có mấy con đã Dump NAND send cho chúng nó rồi mà tới giờ chưa thấy nó "sút bọt"

TSC Mobile
30-08-2011, 14:54
Nhà đang có mấy con đã Dump NAND send cho chúng nó rồi mà tới giờ chưa thấy nó "sút bọt"

-Có con gì cần gấp ko contact anh.

Vânhuệ
04-09-2011, 15:33
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM28
Selected model: SCH-W860
Mode: Normal
Phone model: SCH-W860
Firmware compiled date: Apr 06 2010
Firmware compiled time: 17:36:57
Firmware released date: Apr 06 2010
Firmware released time: 17:36:57
Phone IMEI: 354522-03-710294-9
Bluetooth MAC: 9C:B7:C1:D6:E5:E8
User code is set up. Code: 9725
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

VuongKhoaMobile
07-09-2011, 18:07
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Selected port: COM19
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Selected model: SPH-W5310
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Mode: Normal
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Phone model: SPH-W5310
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Firmware compiled date: Apr 30 2008
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Firmware compiled time: 14:00:00
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Firmware released date: Oct 22 2008
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Firmware released time: 12:34:15
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Phone IMEI: 353792-02-254040-0
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > Bluetooth MAC: 00:25:67:27:D2:5D
WARN : 9/7/2011 4:15:09 PM > User code is set up. Code: 0000
INFO : 9/7/2011 4:15:09 PM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
INFO : 9/7/2011 4:15:14 PM > Reading NVM...
INFO : 9/7/2011 4:15:34 PM > Reading NVM done!
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > -----------------------------------------------------------------------------------
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Selected port: COM19
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Selected model: SPH-W5310
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Mode: Normal
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Phone model: SPH-W5310
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Firmware compiled date: Apr 30 2008
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Firmware compiled time: 14:00:00
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Firmware released date: Oct 22 2008
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Firmware released time: 12:34:15
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Phone IMEI: 353792-02-254040-0
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Bluetooth MAC: 00:25:67:27:D2:5D
WARN : 9/7/2011 4:15:37 PM > User code is set up. Code: 0000
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
INFO : 9/7/2011 4:15:37 PM > Security checking...
INFO : 9/7/2011 4:15:38 PM > Security checking completed successfully
INFO : 9/7/2011 4:15:38 PM > Creating NVM backup
INFO : 9/7/2011 4:16:25 PM > Reading NVM done!
INFO : 9/7/2011 4:16:25 PM > Unlocking phone...
INFO : 9/7/2011 4:16:25 PM > Phone is successfully unlocked
INFO : 9/7/2011 4:16:28 PM > Phone will restart now

INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Phone model: SCH-W830
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Firmware compiled date: Nov 27 2008
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Firmware compiled time: 23:00:00
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Firmware released date: Aug 11 2009
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Firmware released time: 19:45:11
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Phone IMEI: 357858-01-003478-3
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > Bluetooth MAC: 45:23:01:47:12:00
INFO : 9/7/2011 1:29:25 PM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > -----------------------------------------------------------------------------------
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Selected port: COM24
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Selected model: SCH-W830
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Mode: Normal
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Phone model: SCH-W830
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Firmware compiled date: Nov 27 2008
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Firmware compiled time: 23:00:00
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Firmware released date: Aug 11 2009
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Firmware released time: 19:45:11
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Phone IMEI: 357858-01-003478-3
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Bluetooth MAC: 45:23:01:47:12:00
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1036T
INFO : 9/7/2011 1:29:29 PM > Security checking...
INFO : 9/7/2011 1:29:30 PM > Security checking completed successfully
INFO : 9/7/2011 1:29:30 PM > Creating NVM backup
INFO : 9/7/2011 1:30:03 PM > Reading NVM done!
INFO : 9/7/2011 1:30:03 PM > Unlocking phone...
INFO : 9/7/2011 1:30:04 PM > Phone is successfully unlocked
INFO : 9/7/2011 1:30:07 PM > Phone will restart now

TSC Mobile
09-09-2011, 12:27
Welcome to Medusa Box Software version 1.1.8
Selected device model: Samsung SCH-W550
Connecting. Please wait...
Detected Core ID: 200C00E1
CPU : Qualcomm MSM6280
Core ID : 200C00E1
Flash device: Samsung KFW4G16Q2M
Page size : 2048 bytes
Block size : 64 pages (128 Kb)
Block count: 4096
Flash size : 512 Mb
Write protection disabled.
Opening "E:\THIET BI CHAY PHAN MEM\MEDUSA BOX\LG\SAMSUNG_SCHW550_Repair.mf" file...
Writting BOOT section. Please wait... Done
Disconnected
Repair done.

-Flash,unlock ok by Outopus:


Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.8
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SCH-W550
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM114
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Selected firmware file: SCH-W550_DA11.oct
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM114
Selected model: SCH-W550
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Writing boot section...
Boot section has been written successfully
Writing code section...
Code section has been written successfully
Writing font section...
Font section has been written successfully
Writing data section...
Data section has been written successfully
Firmware writing successfully completed
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM114
Selected model: SCH-W550
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 11 2010
Firmware released time: 09:06:49
Phone IMEI: 357858-01-003478-3
Bluetooth MAC: 00:12:47:01:23:45
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM114
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

Hùng Phát Lộc
12-09-2011, 16:57
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM92
Selected model: SPH-W9500
Mode: Normal
Phone model: SPH-W9500
Firmware compiled date: Apr 11 2010
Firmware compiled time: 16:04:29
Firmware released date: Apr 11 2010
Firmware released time: 16:04:29
Phone IMEI: 358601-03-072902-7
Bluetooth MAC: 34:C3:AC:18:2D:FF
User code is set up. Code: 2002
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
Connecting to phone on COM94
Port is busy
Connecting to phone on COM92
Detected phone model: SPH-W9500
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

Hùng Phát Lộc
12-09-2011, 17:06
Phone model: SCH-W330
Firmware compiled date: Jul 13 2007
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Oct 16 2007
Firmware released time: 12:03:11
Phone IMEI: 356935-01-196181-7
Bluetooth MAC: 00:1D:F6:79:E9:BA
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6260A-KYRZ-2.1.302415T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM100
Selected model: SCH-W330
Mode: Normal
Phone model: SCH-W330
Firmware compiled date: Jul 13 2007
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Oct 16 2007
Firmware released time: 12:03:11
Phone IMEI: 356935-01-196181-7
Bluetooth MAC: 00:1D:F6:79:E9:BA
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6260A-KYRZ-2.1.302415T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

nghean_online
12-09-2011, 19:08
chiều đến mà ADM làm 2 em .trời mưa làm ăn được .(spam)

TSC Mobile
12-09-2011, 19:50
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.0.8
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SCH-W850
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM134
Mode: Normal
Phone model: SCH-W850
Firmware compiled date: Nov 18 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jan 14 2010
Firmware released time: 15:36:29
Phone IMEI: 354439-03-271398-6
Can't read bluetooth MAC address
User code is set up. Code: 2113
SW Version: M76XX-SDOBOAZM-3555
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM134
Selected model: SCH-W850
Mode: Normal
Phone model: SCH-W850
Firmware compiled date: Nov 18 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jan 14 2010
Firmware released time: 15:36:29
Phone IMEI: 354439-03-271398-6
Can't read bluetooth MAC address
User code is set up. Code: 2113
SW Version: M76XX-SDOBOAZM-3555
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

VuongKhoaMobile
12-09-2011, 20:57
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0

Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM33
Selected model: SCH-W850
Mode: Normal
Phone model: SCH-W850
Firmware compiled date: Nov 18 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 11 2009
Firmware released time: 00:08:40
Phone IMEI: 357858-01-003478-3
SW Version: M76XX-SDOBOAZM-3555
Security checking...
Security checking completed successfully
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
-----------------------------------------------------------------------------------
Phone unlock code: 00000000
To finish the operation you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "4433366368791" number.
3. Select "WCDMA Settings" in menu.
4. Enter "92362" code.
5. Press OK.
6. Select "Enter NCK" in menu.
7. Enter phone unlock code code.
8. Press OK.

TSC Mobile
14-09-2011, 19:45
Old log files will be deleted
Totally 6 files were deleted
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SCH-W550
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SCH-W750
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM31
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 30 2009
Firmware released time: 09:06:36
Phone IMEI: 359137-02-566493-6
Bluetooth MAC: 00:26:5F:16:EE:10
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM31
Selected model: SCH-W750
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 30 2009
Firmware released time: 09:06:36
Phone IMEI: 359137-02-566493-6
Bluetooth MAC: 00:26:5F:16:EE:10
User code is set up. Code: 0000
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

-Thêm 1 chú nữa.


Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM31
Selected model: SCH-W750
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Oct 21 2009
Firmware released time: 19:58:41
Phone IMEI: 359137-02-292762-5
Bluetooth MAC: 00:25:66:2F:25:A0
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM31
Selected model: SCH-W750
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Oct 21 2009
Firmware released time: 19:58:41
Phone IMEI: 359137-02-292762-5
Bluetooth MAC: 00:25:66:2F:25:A0
User code is set up. Code: 0000
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

TSC Mobile
14-09-2011, 19:58
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SPH-W4700
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM18
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM17
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4700
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Nov 21 2008
Firmware released time: 13:51:44
Phone IMEI: 359873-01-146893-8
Bluetooth MAC: 00:1F:CD:03:0A:59
User code is set up. Code: 2005
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM17
Selected model: SPH-W4700
Mode: Normal
Phone model: SPH-W4700
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Nov 21 2008
Firmware released time: 13:51:44
Phone IMEI: 359873-01-146893-8
Bluetooth MAC: 00:1F:CD:03:0A:59
User code is set up. Code: 2005
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Please, restart phone to apply changes

VuongKhoaMobile
15-09-2011, 12:02
vay lam nhu the nao vay ban, xin chi giup , minh bi truong hop do, neu khong flash thi unlock bi loi..... Xin cam on nhieu
edit bài đi.viết bài không dấu chưa kịp hướng dẫn thì nick đen rồi (leuleu)

VuongKhoaMobile
15-09-2011, 14:06
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SCH-W850
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM35
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM27
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
User code is set up. Code: 3921
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM27
Selected model: SPH-W5310
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
User code is set up. Code: 3921
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Providing factory reset
Wait for phone reboot
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM27
Selected model: SPH-W5310
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM35
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Reading NVM...
Reading NVM done!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM35
Selected model: SPH-W5310
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM35
Selected model: SPH-W5310
Port is busy
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM35
Selected model: SPH-W5310
Port is busy
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM50
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-005239-5
Bluetooth MAC: 00:24:90:08:8A:48
User code is set up. Code: 5450
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM50
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-005239-5
Bluetooth MAC: 00:24:90:08:8A:48
User code is set up. Code: 5450
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM50
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-005239-5
Bluetooth MAC: 00:24:90:08:8A:48
User code is set up. Code: 5450
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
Reading NVM...
Reading NVM done!
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM50
Selected model: SCH-W270
Mode: Normal
Phone model: SCH-W270
Firmware compiled date: Mar 06 2007
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Nov 03 2008
Firmware released time: 05:12:50
Phone IMEI: 358443-02-005239-5
Bluetooth MAC: 00:24:90:08:8A:48
User code is set up. Code: 5450
SW Version: M6275B-KMRZ-3.2.7133
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM50
Detected phone model: SCH-W270
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

TSC Mobile
17-09-2011, 17:01
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------


Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SCH-W550
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM28
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Dec 03 2009
Firmware released time: 20:56:54
Phone IMEI: 354530-02-359526-5
Bluetooth MAC: 00:24:91:0A:1F:EC
User code is set up. Code: 9999
Selected firmware file: SCH-W550_DA11.oct
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM28
Selected model: SCH-W550
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Dec 03 2009
Firmware released time: 20:56:54
Phone IMEI: 354530-02-359526-5
Bluetooth MAC: 00:24:91:0A:1F:EC
User code is set up. Code: 9999
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM28
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Writing boot section...
Boot section has been written successfully
Writing code section...
Code section has been written successfully
Writing font section...
Font section has been written successfully
Writing data section...
Data section has been written successfully
Firmware writing successfully completed
Phone will restart now
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM28
Selected model: SCH-W550
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 11 2010
Firmware released time: 09:06:49
Phone IMEI: 354530-02-359526-5
Bluetooth MAC: 00:24:91:0A:1F:EC
User code is set up. Code: 9999
-----------------------------------------------------------------------------------


Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM28
Selected model: SCH-W550
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 11 2010
Firmware released time: 09:06:49
Phone IMEI: 354530-02-359526-5
Bluetooth MAC: 00:24:91:0A:1F:EC
User code is set up. Code: 9999
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM28
Selected model: SCH-W550
Port is busy
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM28
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 11 2010
Firmware released time: 09:06:49
Phone IMEI: 354530-02-359526-5
Bluetooth MAC: 00:24:91:0A:1F:EC
User code is set up. Code: 9999
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM28
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

TSC Mobile
18-09-2011, 17:45
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SCH-W900
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM32
Port is busy
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM9
Phone connection failed
-----------------------------------------------------------------------------------
To connect SCH-M715 phone you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "*#9090#" number.
3. Open numerical keyboard and press "1" number.
4. "UART_HFK USB_Diag Change complete" message must appear.
5. Press "END" softbutton.
6. Restart phone.
7. Press "Read Info" in Octopus Samsung software.
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM3
Selected model: SCH-M715
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM32
Mode: Normal
Phone model: SCH-M715
Firmware compiled date: Mar 27 2010
Firmware compiled time: 01:00:00
Firmware released date: Jan 11 2011
Firmware released time: 16:37:52
Phone IMEI: 358598-03-163406-7
Bluetooth MAC: 44:F4:59:68:ED:F5
SW Version: SBAM6290A-KPRBL-2.2.004018_2S
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM32
Selected model: SCH-M715
Mode: Normal
Phone model: SCH-M715
Firmware compiled date: Mar 27 2010
Firmware compiled time: 01:00:00
Firmware released date: Jan 11 2011
Firmware released time: 16:37:52
Phone IMEI: 358598-03-163406-7
Bluetooth MAC: 44:F4:59:68:ED:F5
SW Version: SBAM6290A-KPRBL-2.2.004018_2S
Security checking...
Security checking completed successfully
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
-----------------------------------------------------------------------------------
Phone unlock code: 95569549
To finish the operation you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "319712358" number.
3. Enter "774632" password and press left soft button.
4. Select "USIM Settings" menu item and press "OK".
5. Select "Network personalizaion" menu item and press "OK".
6. In "Network Lock" list select first option and press left soft button.
7. Enter phone unlock code and press "OK".
8. Restart phone.

TSC Mobile
18-09-2011, 20:03
-Nói túm lại là làm cách nào thì làm miễn là được việc và thu được xiền của khách.(laluot)

VuongKhoaMobile
19-09-2011, 13:24
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SPH-W5310
Detected phone mode: phone not found
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM35
Detected phone mode: Anycall qualcomm
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
Language selected: English
Service Domain combined
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Performing "Unlock phone" action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM35
Selected model: SPH-W5310
Detected phone mode: Anycall qualcomm
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5310
Firmware compiled date: Apr 30 2008
Firmware compiled time: 14:00:00
Firmware released date: Jul 16 2009
Firmware released time: 17:03:16
Phone IMEI: 353792-02-151872-0
Bluetooth MAC: 00:24:91:00:43:B9
Language selected: English
Service Domain combined
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1033T
Security checking...
Security checking completed successfully
Unlocking phone...
NVM successfully patched
Phone is successfully unlocked
Phone will restart nowFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Phone model: SPH-W5000
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Firmware compiled date: Feb 06 2008
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Firmware compiled time: 04:00:00
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Firmware released date: Jul 15 2009
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Firmware released time: 09:39:07
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Phone IMEI: 353793-02-965341-0
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > Bluetooth MAC: 00:26:5D:97:05:97
DEBUG : 9/19/2011 9:24:31 AM > Language selected: English
DEBUG : 9/19/2011 9:24:31 AM > Service Domain not combined!!!!
INFO : 9/19/2011 9:24:31 AM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
HIDE : 9/19/2011 9:24:35 AM > Performing "Read NVM" action
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > -----------------------------------------------------------------------------------
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Selected port: COM35
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Selected model: SPH-W5000
DEBUG : 9/19/2011 9:24:35 AM > Detected phone mode: Anycall qualcomm
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Mode: Normal
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Phone model: SPH-W5000
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Firmware compiled date: Feb 06 2008
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Firmware compiled time: 04:00:00
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Firmware released date: Jul 15 2009
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Firmware released time: 09:39:07
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Phone IMEI: 353793-02-965341-0
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > Bluetooth MAC: 00:26:5D:97:05:97
DEBUG : 9/19/2011 9:24:35 AM > Language selected: English
DEBUG : 9/19/2011 9:24:35 AM > Service Domain not combined!!!!
INFO : 9/19/2011 9:24:35 AM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
DEBUG : 9/19/2011 9:24:42 AM > File NVM-SPH-W5000-353793029653410-19-09-2011_09-24-35-.nvm selected for save
INFO : 9/19/2011 9:24:42 AM > Reading NVM...
INFO : 9/19/2011 9:24:57 AM > Reading NVM done!
HIDE : 9/19/2011 9:25:07 AM > Performing "Unlock phone" action
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > -----------------------------------------------------------------------------------
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Selected port: COM35
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Selected model: SPH-W5000
DEBUG : 9/19/2011 9:25:07 AM > Detected phone mode: Anycall qualcomm
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Mode: Normal
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Phone model: SPH-W5000
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Firmware compiled date: Feb 06 2008
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Firmware compiled time: 04:00:00
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Firmware released date: Jul 15 2009
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Firmware released time: 09:39:07
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Phone IMEI: 353793-02-965341-0
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Bluetooth MAC: 00:26:5D:97:05:97
DEBUG : 9/19/2011 9:25:07 AM > Language selected: English
DEBUG : 9/19/2011 9:25:07 AM > Service Domain not combined!!!!
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
INFO : 9/19/2011 9:25:07 AM > Security checking...
INFO : 9/19/2011 9:25:08 AM > Security checking completed successfully
INFO : 9/19/2011 9:25:08 AM > Unlocking phone...
INFO : 9/19/2011 9:25:08 AM > Switching to emergency mode...
WARN : 9/19/2011 9:25:11 AM > No diagnostic ports found!
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Connecting to phone on COM27
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Detected phone mode: Anycall emergency
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Detected phone model: SPH-W5000
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Mode: Emergency
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Detecting firmware type
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Searching firmware block
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found signature #1 on page #0x0728 (search itterations: 1)
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found firmware type #2
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Detected firmware class 1
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Applaying firmware patch...
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Searching for signatures...
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Searching firmware block
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found signature #0 on page #0x0C88 (search itterations: 1)
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found block for #3208
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Searching firmware block
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found signature #0 on page #0x0C8A (search itterations: 1)
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found block for #3210
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Searching firmware block
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found signature #0 on page #0xA347 (search itterations: 1)
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Found block for #41799
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Reading NAND...
INFO : 9/19/2011 9:25:11 AM > Writing NAND
DEBUG : 9/19/2011 9:25:11 AM > Writing firmware block #0x0064
DEBUG : 9/19/2011 9:25:12 AM > Writing firmware block #0x051A
INFO : 9/19/2011 9:25:12 AM > Phone is successfully unlocked

VuongKhoaMobile
24-09-2011, 10:30
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM50
Selected model: SCH-W450
Detected phone mode: Anycall qualcomm
Mode: Normal
Phone model: SCH-W450
Firmware compiled date: Feb 11 2008
Firmware compiled time: 01:00:00
Firmware released date: May 08 2008
Firmware released time: 13:47:04
Phone IMEI: 358421-01-462293-6
Bluetooth MAC: 00:21:D1:21:B6:6E
Language selected: English
Service Domain combined
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6250D-VMSZ-6.2.9357
Repairing NVM for SCH-W450 phone...
NVM repair completed successfully
Phone will restart now
Performing "Unlock phone" action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SCH-W450
Detected phone mode: phone not found
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Selected action can’t be performed
Performing "Unlock phone" action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM50
Selected model: SCH-W450
Detected phone mode: Anycall qualcomm
Mode: Normal
Phone model: SCH-W450
Firmware compiled date: Feb 11 2008
Firmware compiled time: 01:00:00
Firmware released date: May 08 2008
Firmware released time: 13:47:04
Phone IMEI: 358421-01-462293-6
Bluetooth MAC: 00:1F:CD:D8:C9:54
Language selected: English
Service Domain combined
SW Version: M6250D-VMSZ-6.2.9357
Security checking...
Security checking completed successfully
Unlocking phone...
Applaying NVM patch...
NVM successfully patched
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

VuongKhoaMobile
24-09-2011, 11:55
INFO : 9/24/2011 10:29:36 AM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/24/2011 10:29:36 AM > Selected port: COM1
INFO : 9/24/2011 10:29:36 AM > Selected model: SCH-W900
DEBUG : 9/24/2011 10:29:38 AM > Detected phone mode: phone not found
INFO : 9/24/2011 10:29:38 AM > Phone was not found on the selected port!
INFO : 9/24/2011 10:29:38 AM > Searching for USB diagnostic port...
INFO : 9/24/2011 10:29:38 AM > Connecting to phone on COM66
DEBUG : 9/24/2011 10:29:40 AM > Detected phone mode: phone not found
WARN : 9/24/2011 10:29:40 AM > Phone connection failed
WARN : 9/24/2011 10:29:40 AM > No diagnostic ports found!
INFO : 9/24/2011 10:29:40 AM > Connecting to phone on COM65
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > Detected phone mode: AT commands
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM >
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > AT+HEADERINFOSHOW?
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > HeaderCode:7faaaf7e
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > ModelName:SPH-W9000
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > Country:KOREA/KT
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > CountryCode:KT
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > Date:2010-04-13
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > Manager:¹ع°è؟ë
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > SWVer:DD13
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > CheckSum:A3E2
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > CRCSum:92FE
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > UniqueNumber:17011000003899
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > MemoryName:TYAC0A11116(W9000)
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > SEC_Code:1108-000305
DEBUG : 9/24/2011 10:29:41 AM > UMVersion: AT#UMVERSION?

SCH-W900;W90.00;CJ22;DA18;DA18;DA18;NONE

OK

INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Mode: Normal
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Phone model: SCH-W900
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Firmware compiled date: Jan 18 2010
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Firmware compiled time: 07:54:43
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Firmware released date: Jan 18 2010
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Firmware released time: 07:54:43
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Phone IMEI: 357858-01-003478-3
INFO : 9/24/2011 10:29:45 AM > Bluetooth MAC: 00:12:47:01:23:45
DEBUG : 9/24/2011 10:29:45 AM > Non English selected!!!
DEBUG : 9/24/2011 10:29:45 AM > Service Domain combined
DEBUG : 9/24/2011 10:29:45 AM > SW Version: SAMSUNG Electronics
HIDE : 9/24/2011 10:29:48 AM > Performing "Unlock phone" action
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > -----------------------------------------------------------------------------------
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Selected port: COM65
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Selected model: SCH-W900
DEBUG : 9/24/2011 10:29:48 AM > Detected phone mode: Anycall qualcomm
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Mode: Normal
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Phone model: SCH-W900
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Firmware compiled date: Jan 18 2010
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Firmware compiled time: 07:54:43
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Firmware released date: Jan 18 2010
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Firmware released time: 07:54:43
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Phone IMEI: 357858-01-003478-3
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Bluetooth MAC: 00:12:47:01:23:45
DEBUG : 9/24/2011 10:29:48 AM > Non English selected!!!
DEBUG : 9/24/2011 10:29:48 AM > Service Domain combined
DEBUG : 9/24/2011 10:29:48 AM > SW Version: SAMSUNG Electronics
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Security checking...
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Security checking completed successfully
INFO : 9/24/2011 10:29:48 AM > Unlocking phone...
DEBUG : 9/24/2011 10:29:48 AM > Default pass found
INFO : 9/24/2011 10:29:49 AM > Phone is successfully unlocked
INFO : 9/24/2011 10:29:52 AM > Phone will restart now

TSC Mobile
24-09-2011, 12:05
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM262
Selected model: SHW-M110S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Feb 22 2011
Firmware released time: 10:30:21
Phone IMEI: 352065-04-667536-6
Bluetooth MAC: D4:88:90:B4:4F:E0
WiFi MAC: D4:88:90:B4:4F:E1
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM262
Selected model: SHW-M110S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Feb 22 2011
Firmware released time: 10:30:21
Phone IMEI: 352065-04-667536-6
Bluetooth MAC: D4:88:90:B4:4F:E0
WiFi MAC: D4:88:90:B4:4F:E1
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
Security checking...
Security checking completed successfully
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
-----------------------------------------------------------------------------------
Phone unlock code: 24487662
To finish the operation you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "319712358" number.
3. Enter "774632" password.
4. Select "USIM Settings" menu item.
5. Select "Network personalizaion" menu item.
6. Enter phone unlock code.
7. "Success" sighn must appear.
8. Restart phone.

Vânhuệ
24-09-2011, 16:32
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM7
Selected model: SCH-M715
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM10
Mode: Normal
Phone model: SCH-W770
Firmware compiled date: Sep 16 2009
Firmware compiled time: 11:36:02
Firmware released date: Sep 16 2009
Firmware released time: 11:36:02
Phone IMEI: 353654-03-410050-0
Bluetooth MAC: 60:D0:A9:3C:CE:65
User code is set up. Code: 1111
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM10
Selected model: SCH-W770
Mode: Normal
Phone model: SCH-W770
Firmware compiled date: Sep 16 2009
Firmware compiled time: 11:36:02
Firmware released date: Sep 16 2009
Firmware released time: 11:36:02
Phone IMEI: 353654-03-410050-0
Bluetooth MAC: 60:D0:A9:3C:CE:65
User code is set up. Code: 1111
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

Thanh_6868
28-09-2011, 14:10
W5300 unlock ok
http://ne7.upanh.com/b3.s12.d4/583d787ca967d7f9596a530edb93f9fa_36863527.ok.jpg

Hùng Phát Lộc
06-10-2011, 18:31
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.1 debug
(build 626)
Performing "Read info" action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM1
Selected model: SPH-W5000
Detected phone mode: phone not found
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM119
Detected phone mode: phone not found
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM118
Detected phone mode: AT commands

HeaderCode:7faaaf7e
ModelName:SPH-W5000
Country:KOREA/KTF
CountryCode:KTF
Date:2009-05-13
Manager:ء¤·،°ا
SWVer:CD24
CheckSum:086B
CRCSum:3C30
UniqueNumber:74020001113675
MemoryName:K5D1G13DCA(W5000)
SEC_Code:1108-000159
UMVersion:
SPH-W5000;W50.05;CD24;CG15;BK28;BK28;NONE;NONE

OK
U
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5000
Firmware compiled date: Feb 06 2008
Firmware compiled time: 04:00:00
Firmware released date: Jul 15 2009
Firmware released time: 09:39:07
Phone IMEI: 353793-02-941531-5
Bluetooth MAC: 00:25:67:A5:95:6B
Language selected: English
Service Domain combined
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
Performing "Unlock phone" action
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM118
Selected model: SPH-W5000
Detected phone mode: Anycall qualcomm
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5000
Firmware compiled date: Feb 06 2008
Firmware compiled time: 04:00:00
Firmware released date: Jul 15 2009
Firmware released time: 09:39:07
Phone IMEI: 353793-02-941531-5
Bluetooth MAC: 00:25:67:A5:95:6B
Language selected: English
Service Domain combined
User code is set up. Code: 0000
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
Security checking...
Security checking completed successfully
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM118
Detected phone mode: Anycall emergency
Detected phone model: SPH-W5000
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching firmware block
Found signature #1 on page #0x0728 (search itterations: 1)
Found firmware type #2
Detected firmware class 1
Applaying firmware patch...
Searching for signatures...
Searching firmware block
Found signature #0 on page #0x0C88 (search itterations: 1)
Found block for #3208
Searching firmware block
Found signature #0 on page #0x0C8A (search itterations: 1)
Found block for #3210
Searching firmware block
Found signature #0 on page #0xA347 (search itterations: 1)
Found block for #41799
Reading NAND...
Writing NAND
Writing firmware block #0x0064
Writing firmware block #0x051A
Phone is successfully unlocked

Vânhuệ
21-10-2011, 22:19
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Platform: Samsung Anycall
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Selected port: COM11
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Selected model: SPH-W2700
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Detected phone model: SPH-W2700
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Mode: Emergency
INFO : 10/21/2011 4:14:08 PM > Security checking...
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Security checking completed successfully
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Unlocking phone...
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Detecting firmware type
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Searching for signatures...
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Reading NAND...
INFO : 10/21/2011 4:14:09 PM > Writing NAND
INFO : 10/21/2011 4:14:10 PM > Phone is successfully unlocked

Unlock w270, bẻ khóa w270, Giải mã w270, mở mạng w270
Unlock w270, bẻ khóa w270, Giải mã w270, mở mạng w270
Unlock w270, bẻ khóa w270, Giải mã w270, mở mạng w270

Thanh_6868
21-10-2011, 23:49
w720 unlock ok
http://ne4.upanh.com/b3.s20.d1/5c0a05a7812ef7d44588485fc30176ae_36863684.ok2.jpg

Thanh_6868
01-11-2011, 19:20
SCH-W750 unlock ok
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM16
Selected model: SCH-W750
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 01 2009
Firmware released time: 13:19:21
Phone IMEI: 359137-02-415805-4
Bluetooth MAC: 00:25:67:A8:AB:3A
User code is set up. Code: 0000
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM16
Selected model: SCH-W750
Mode: Normal
Phone model: SCH-W750
Firmware compiled date: Jan 15 2008
Firmware compiled time: 24:00:00
Firmware released date: Jun 01 2009
Firmware released time: 13:19:21
Phone IMEI: 359137-02-415805-4
Bluetooth MAC: 00:25:67:A8:AB:3A
User code is set up. Code: 0000
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart now

Thanh_6868
03-11-2011, 21:21
Octopus unlock SCH-W850 ok
http://ne8.upanh.com/b4.s5.d3/a4dbea79606291ed996de04c39258794_37476398.unlock.j pg

Vânhuệ
10-11-2011, 13:30
----------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM60
Selected model: SCH-W900
Mode: Normal
Phone model: SCH-W900
Firmware compiled date: Jan 06 2010
Firmware compiled time: 20:39:55
Firmware released date: Jan 06 2010
Firmware released time: 20:39:55
Phone IMEI: 356464-03-187603-8
Bluetooth MAC: 54:92:BE:F1:47:D7
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM60
Selected model: SCH-W900
Mode: Normal
Phone model: SCH-W900
Firmware compiled date: Jan 06 2010
Firmware compiled time: 20:39:55
Firmware released date: Jan 06 2010
Firmware released time: 20:39:55
Phone IMEI: 356464-03-187603-8
Bluetooth MAC: 54:92:BE:F1:47:D7
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Phone will restart nowunlock SCH-W900, giải mã SCH-W900 , bẻ khóa SCH-W900 , mở mạng SCH-W900,unlock SCH-W900, giải mã SCH-W900 , bẻ khóa SCH-W900 , mở mạng SCH-W900,unlock SCH-W900, giải mã SCH-W900 , bẻ khóa SCH-W900 , mở mạng SCH-W900

VuongKhoaMobile
30-11-2011, 11:57
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM38
Selected model: SPH-W5000
Mode: Normal
Phone model: SPH-W5000
Firmware compiled date: Feb 06 2008
Firmware compiled time: 04:00:00
Firmware released date: Nov 28 2008
Firmware released time: 11:33:08
Phone IMEI: 353793-02-198280-9
Bluetooth MAC: 00:21:D2:EA:D4:94
User code is set up. Code: 0413
SW Version: M6260A-KYRZ-2.5.1030T
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM38
Detected phone model: SPH-W5000
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

VuongKhoaMobile
03-12-2011, 16:49
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM34
Selected model: SCH-W550
Mode: Normal
Phone model: SCH-W550
Firmware compiled date: May 05 2008
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 11 2010
Firmware released time: 09:06:49
Phone IMEI: 354530-02-037873-1
Bluetooth MAC: 00:21http://haiphonggsm.vn/forum/images/smilies/biggrin.gif2:EA:60:25
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Switching to emergency mode...
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM34
Detected phone model: SCH-W550
Mode: Emergency
Detecting firmware type
Searching for signatures...
Reading NAND...
Writing NAND
Phone is successfully unlocked

Vânhuệ
06-12-2011, 12:35
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.6
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM10
Selected model: SPH-W3500
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM5
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM6
Mode: Normal
Phone model: SPH-W3500
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Sep 22 2008
Firmware released time: 16:09:51
Phone IMEI: 357907-01-118758-5
Bluetooth MAC: 00:1F:CD:5D:33:5B
User code is set up. Code: 5693
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM6
Selected model: SPH-W3500
Mode: Normal
Phone model: SPH-W3500
Firmware compiled date: Nov 05 2007
Firmware compiled time: 03:00:00
Firmware released date: Sep 22 2008
Firmware released time: 16:09:51
Phone IMEI: 357907-01-118758-5
Bluetooth MAC: 00:1F:CD:5D:33:5B
User code is set up. Code: 5693
SW Version: M6280A-KLRZ-4.0.5080
Security checking...
Security checking completed successfully
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
Please, restart phone to apply changesunlock SPH-W3500, giải mã SPH-W3500, bẻ khóa SPH-W3500, mở mạng SPH-W3500,unlock SPH-W3500, giải mã SPH-W3500, bẻ khóa SPH-W3500, mở mạng SPH-W3500,unlock SPH-W3500, giải mã SPH-W3500, bẻ khóa SPH-W3500, mở mạng SPH-W3500,unlock SPH-W3500, giải mã SPH-W3500, bẻ khóa SPH-W3500, mở mạng SPH-W3500,

Vânhuệ
06-12-2011, 12:46
Phone type selected : SPH-W3300
IMEI : 358599-01-475608-3
Bluetooth Addr : 00:00:00:00:00:00
Phone version : M6260A-KYRZ-2.1.302415T
Compilation info : Feb 27 200809:03:09Jul 13 200708:00:00SPH-W330
Phone code : 6916
Connecting ... OK
Connected in NORMAL MODE
Flash ID : 2079
Flash type : st_1gw3a2b
Flash size : 01E00000
Flash pages count : 0000F000
Flash page size : 00000200
Flash block size : 00004000
----------------------------------------------------------
Unlocking ... OK
Restarting phone ... OK
======== Process completed ========
Operation time - 00:00unlock SPH-W3300, giải mã SPH-W3300, bẻ khóa SPH-W3300, mở mạng SPH-W3300,unlock SPH-W3300, giải mã SPH-W3300, bẻ khóa SPH-W3300, mở mạng SPH-W3300,unlock SPH-W3300, giải mã SPH-W3300, bẻ khóa SPH-W3300, mở mạng SPH-W3300,unlock SPH-W3300, giải mã SPH-W3300, bẻ khóa SPH-W3300, mở mạng SPH-W3300,unlock SPH-W3300, giải mã SPH-W3300, bẻ khóa SPH-W3300, mở mạng SPH-W3300,

hungmobile_py
24-12-2011, 14:00
SCH-W330 unlock ok

http://ng0.upanh.com/b1.s3.d4/469dc317aa8c4208041699b6f3472915_39281860.w330octo pus.png (http://www.upanh.com/w330-octopus_upanh/v/3ns62r6z3sa.htm)

Nhật_GSM
28-12-2011, 18:55
M110S read code ok
Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.1.9
-----------------------------------------------------------------------------------
To connect SHW-M100S phone you have to perform the following
steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "*#7284#" number.
3. Set "USB" radio button to "Modem" value.
4. Close window.
5. Go to dial window.
6. Enter "*#9090#" number.
7. Set "Diag config" to "USB" value.
8. Restart phone.
9. Press "Read Info" in Octopus Samsung software.
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM53
Selected model: SHW-M100S
Phone was not found on the selected port!
Searching for USB diagnostic port...
Connecting to phone on COM53
Phone connection failed
No diagnostic ports found!
Connecting to phone on COM52
Phone connection failed
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM53
Selected model: SHW-M100S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Dec 24 2010
Firmware released time: 15:39:52
Phone IMEI: 355918-04-882818-4
Bluetooth MAC: 8C:71:F8:01:81:C3
WiFi MAC: 8C:71:F8:01:81:C4
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
-----------------------------------------------------------------------------------
Platform: Samsung Anycall
Selected port: COM53
Selected model: SHW-M110S
Mode: Normal
Phone model: SHW-M110S
Firmware compiled date: Sep 28 2010
Firmware compiled time: 13:00:00
Firmware released date: Dec 24 2010
Firmware released time: 15:39:52
Phone IMEI: 355918-04-882818-4
Bluetooth MAC: 8C:71:F8:01:81:C3
WiFi MAC: 8C:71:F8:01:81:C4
SW Version: SBAM6290A-KPRZL-2.4.012503_8S
Reading phone unlock codes. It can take some time, please wait...
-----------------------------------------------------------------------------------
Phone unlock code: 12033535
To finish the operation you have to perform the following steps:
1. Go to dial window.
2. Enter "319712358" number.
3. Enter "774632" password.
4. Select "USIM Settings" menu item.
5. Select "Network personalizaion" menu item.
6. Enter phone unlock code.
7. "Success" sighn must appear.
8. Restart phone.

hungmobile_py
14-02-2012, 17:25
SPH-w7700 unlock ok

http://ni3.upanh.com/b1.s25.d2/fda120839ce22cb63e37e7b596592c7b_40916943.sphw7700 unlockbyoctopusok.png (http://www.upanh.com/sph-w7700_unlock_by_octopus_ok_upanh/v/bnz2fm5nfqc.htm)